Avis des experts


Proposition de loi (158/1) - L'allongement du délai et la (dé)pénalisation

Proposition de loi (158/1) - L'allongement du délai et la (dé)pénalisation

March for Life Brussels - le - 0 commentaire

Op dit moment wordt er een wetsvoorstel besproken in het federaal parlement dat de wetgeving rond abortus zou aanpassen. Wij geven hier een platform aan enkele specialisten om uit te leggen waarom deze voorstellen geen goed idee zijn.

--

Une proposition de loi en cours de discussion au Parlement fédéral modifierait la législation sur l'avortement. Nous fournissons une plateforme à quelques spécialistes pour expliquer pourquoi ces propositions ne sont pas une bonne idée.

Lire la suite

Proposition de loi (158/2) - Liberté d'association et liberté de conscience

Proposition de loi (158/2) - Liberté d'association et liberté de conscience

March for Life Brussels - le - 0 commentaire

Le projet de loi actuellement débattue au Parlement sur l'avortement contient des amendements sur divers sujets. Maître Fernand Keuleneer aborde les graves atteintes à la liberté d'association et à la liberté de conscience des établissements de soins et des soignants individuels. En savoir plus à ce sujet? Regardez cette vidéo!

--

Het wetsvoorstel rond abortus dat momenteel wordt behandeld in het parlement bevat aanpassingen over verschillende onderwerpen. Meester Fernand Keuleneer bespreekt de zware aantastingen aan de vrijheid van vereniging en de gewetensvrijheid van zorginstellingen en individuele zorgverleners. Kom er meer over te weten in deze video.

Lire la suite

Proposition de loi (158/3) - Acte médical ordinaire

Proposition de loi (158/3) - Acte médical ordinaire

March for Life Brussels - le - 0 commentaire

Met het wetsvoorstel abortus (55/158) wordt de vrijwillige zwangerschapsafbreking ingeschreven in de wet op de patiëntenrechten. Abortus wordt hiermee een gewone medische behandeling. Constance du Bus, juriste bij het Europees Instituut voor Bio-ethiek legt uit waarom deze bepaling de waarheid geen eer aan doet.

--

La proposition de loi sur l'avortement (55/158) inscrit l'interruption volontaire de grossesse dans la loi sur les droits des patients. Cela fait de l'avortement un traitement médical ordinaire. Constance du Bus, juriste à l'Institut Européen de Bioéthique, explique pourquoi cette disposition ne fait pas hommage à la vérité.

Lire la suite

Proposition de loi (158/4) - Délai de réflexion et informations

Proposition de loi (158/4) - Délai de réflexion et informations

March for Life Brussels - le - 0 commentaire

Mme Fierens-André-Dumont explique un autre danger que contient la proposition de loi sur l'avortement: la réduction voir la suppression du délai de réflexion obligatoire de 6 jours à 48 heures et la suppression des informations, par exemple concernant les alternatives à l'avortement, que le médecin est actuellement obligé de donner à la mère lors de la première consultation.

--

Mevrouw Fierens-André-Dumont legt nog een gevaar uit dat het wetsvoorstel Abortus bevat: nl. het verminderen en de de facto afschaffing van de verplichte reflexieperiode van 6 dagen naar 48 uur en het schrappen van de informatie, o.a. wat betreft alternatieven voor abortus, die de dokter vooralsnog verplicht was te geven aan de moeder tijdens de eerste raadpleging.

Lire la suite

Proposition de loi (158/5) - Interruption médicale de grossesse

Proposition de loi (158/5) - Interruption médicale de grossesse

March for Life Brussels - le - 0 commentaire

Nog een aanpassing die verschuilt zich in het wetsvoorstel voor abortus: voortaan zou een medische abortus mogelijk zijn vanaf er een "risico" bestaat dat het ongeboren kind een zware aandoening heeft terwijl dat momenteel enkel kan als er "zekerheid" is hiervoor. De ontmenselijking van het ongeboren leven gaat verder.

--

Autre modification cachée dans la proposition de loi sur l'avortement: une interruption médicale de grossesse (IMG) serait désormais possible s'il existe un "risque" que l'enfant à naître soit atteint d'une maladie grave, alors qu'il n'est actuellement possible que s'il est "certain". La déshumanisation de la vie à naître se poursuit.

Lire la suite

Proposition de loi (158/6) - (dé)pénalisation et délit d'entrave

Proposition de loi (158/6) - (dé)pénalisation et délit d'entrave

March for Life Brussels - le - 0 commentaire

Au cas où vous l'auriez manqué: la proposition de loi sur l'avortement abolit toutes les sanctions pénales contre la mère et le médecin au cas où ils ne respecteraient pas les conditions légales, mais elle étend les sanctions contre les opposants à l'avortement !! Serons-nous bientôt poursuivis pour avoir distribué des flyers ?? 

--

Voor het geval dat u het heeft gemist: het wetsvoorstel abortus schrapt alle strafsancties tegenover moeder en dokter voor in het geval dat ze de wettelijke voorwaarden niet respecteren, maar breidt de strafsancties uit ten aanzien van de tegenstanders van abortus !! Zullen we binnenkort vervolgd worden voor het uitdelen van flyers ??

Lire la suite